Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 • 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi YanosikTLS (dalej: „Usługa”) – aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android (dalej: „Aplikacja”) oraz strony internetowej www.yanosiktls.pl (dalej: „Strona”).
 • 1.2 Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 • 1.3 Właścicielem i Operatorem Usługi YanosikTLS jest spółka NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu (60- 650) przy ul. Piątkowska 161, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87-720 (dalej: „Operator”).
 • 1.4 Świadczenie Usługi YanosikTLS polega w szczególności na:
  a. wyszukiwaniu ofert przejazdów kierowców
  b. dodawaniu własnych ofert przejazdów
  c. możliwości umawiania się na wspólne przejazdy
 • 1.5 Świadczenie Usługi, nie jest związane z działalnością zarobkową kierowców i polega jedynie na wymianie informacji pomiędzy zainteresowanymi użytkownikami.
 • 1.6 Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu Google Play (dla systemu Android).
 • 1.7 Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne, tak samo jak korzystanie ze Strony.
 • 1.8 Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 • 1.9 Aplikacja I Strona oraz wszelkie zawarte w nich materiały i informacje, rozwiązania mapowe, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 • 2.1 Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 • 2.2 Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  a. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.0,
 • 2.3 Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie a Operator wyraził na to zgodę.
 • 2.4 Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia: a. aktywne połączenie internetowe, b. aktywną usługę GPS.
 • 2.5 Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji użytkownik musi zarejestrować się podając:
    a. imię,
    b. nick,
    c. płeć,
    d. e-mail,
    e. hasło,
    f. datę urodzenia,
    g. numer telefonu.
 • 2.6 Każdy użytkownik może jednocześnie korzystać z jednego nicku.

III. OPCJONALNE FUNKCJE USŁUGI

 • 3.1 Użytkownik może zintegrować konto w YanosikTLS ze swoim profilem na portalu społecznościowym - Facebook. Integracja taka jest jednak opcjonalna i nie ogranicza pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 • 3.2 Integrację konta, o której mowa w punkcie powyżej, użytkownik może aktywować, jak również dokonać jej dezaktywacji, w dowolnym czasie.

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI

 • 4.1 Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Usługi w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 • 4.2 Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do: a. korzystania z Usługi w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, b. korzystania z Usługi w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw, c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Usługi jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 • 4.3 Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Usługi.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 • 5.1 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Usługi, zapewniając poprawność ich działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Usługi, jak również jej bezbłędnego działania.
 • 5.2 Użytkownik korzysta z Usługi dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za: a. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich, b. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcji Usługi; c. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 • 5.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Usługi i oferowanych za jej pośrednictwem możliwości.
 • 5.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostateczną, nieprawidłową lub niepełną realizację przejazdu ustalonego pomiędzy kierowcą, a użytkownikiem.

VI. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 • 6.1 Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Usługi, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Usługi. Zaprzestanie korzystania z Usługi wymaga usunięcia Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 • 6.2 W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Usługi.
 • 6.3 Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 7.1 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-650), ul. Piątkowska 161.
 • 7.2 Neptis S.A. dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • 7.3 Neptis S.A. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 • 7.4 Dane osobowe zbierane są przez Neptis S.A. w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z Usługi. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 • 7.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z Usługi .
 • 7.6 Dane osobowe zebrane, w toku świadczenia Usługi, mogą być przetwarzane przez spółkę Neptis S.A, w celu poprawy funkcjonalności Usługi.

VIII. REKLAMACJE

 • 8.1 Wszelkie reklamacje związane z działaaniem Usługi, a także pytania dotyczące korzystania z niej należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej kontakt@yanosiktls.pl
 • 8.2 Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać nick użytkownika.
 • 8.3 W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

IX. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 • 9.1 Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji i na Stronie. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
 • 9.2 Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie lub jej podstronach oraz bezpośrednio w Aplikacji.

X. NEWSLETTER

 • 10.1 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-650), ul. Piątkowska 161.
 • 10.2 Dane osobowe zbierane są w celu świadczenia usługi Newsletter, w związku z którą Neptis S.A. pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej. W celu zapisania się na Newsletter należy wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i odpowiednie zaznaczenie pola wyboru - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.
 • 10.3 Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.
 • 10.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi „Newsletter”

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 11.2 Regulamin obowiązuje od dnia 24 lutego 2015 roku.